Privacyvoorwaarden

Wanneer personen lid worden of zich inschrijven voor activiteiten die georganiseerd worden vanuit Evangelische Gemeente De Brug, hierna te noemen DB, informeren wij hen over hoe DB omgaat met persoonsgegevens. DB verwerkt alle gegevens op basis van art. 6 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat geldt ook voor uw persoonsgegevens. Wij willen zorgvuldig omgaan met de informatie die vertrouwelijk met ons wordt gedeeld. Hoe wij dit doen en welke rechten u heeft, leest u in deze privacyverklaring.

1. Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Hieronder leest u wie wij zijn en hoe u ons kunt bereiken.

 • Naam: Evangelische Gemeente De Brug
 • Postadres: Nieuwveenseweg 15 | 2421 LA | Nieuwkoop
 • E-mail: secretariaat@debrugnieuwkoop.nl

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Evangelische Gemeente De Brug?

 • In de administratie van DB staan persoonsgegevens, wij leggen deze persoonsgegevens vast in bestanden.
 • In het bestand met contactgegevens bewaren wij uw contactgegevens. Ook van donateurs, huurders, vrijwilligers of mensen die bij DB betrokken zijn, houden wij contactgegevens bij, zoals bijvoorbeeld: naam, adres, emailadres, geboorteplaats, geboortedatum en telefoonnummer.
 • In het financiële bestand staan bepaalde financiële gegevens. Dit kan zijn een rekeningnummer. Ook van donateurs houden wij financiële gegevens bij. 
 • Wij publiceren nooit zonder toestemming de naam of een foto van iemand die betrokken is bij DB.

3. Waarom verwerkt Evangelische Gemeente De Brug persoonsgegevens?

 • Om leden en bezoekers te infomeren over activiteiten en relevante nieuwsberichten.
 • Het voeren van een ledenadministratie.
 • Om jubilarissen te feliciteren.
 • DB verwerkt financiële gegevens en contactgegevens om te registeren welke betalingen door DB worden gedaan en welke betalingen en giften door DB worden ontvangen.
 • Om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die de Belastingdienst stelt.

4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door Evangelische Gemeente De Brug?

 • Het gerechtvaardigde belang van bij:
  1. het voeren van een doelmatige organisatie van DB.
  2. het onderhouden van contact met leden en betrokkenen.
  3. het uitoefenen van haar doelstelling, zoals verwoord in de statuten. 
 •  De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 •  De nakoming van wettelijke verplichtingen.
 •  De toestemming die de betrokkene heeft verleend op verzoek van DB.

5. Bewaartermijn

 • De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik ervan. Financiële gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Met toestemming van de betrokkene mag DB persoonsgegevens langer bewaren.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Persoonsgegevens worden alleen met toestemming van betrokkene aan een andere instelling verstrekt.
 • Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkene aan een andere instelling verstrekt als DB hiertoe verplicht is op grond van de wet.
 • DB zal nooit persoonsgegevens verkopen of verhandelen.

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 • De beveiligde toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de leden van het bestuur van DB en door hen aangestelde personen. Andere personen hebben geen toegang.
 • DB heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelen genomen om de persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

 • Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens.
 • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan DB.
 • Als DB persoonsgegevens van u heeft zonder een juiste grondslag of de gegevens onrechtmatig verwerkt, kunt u DB verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • DB behandelt uw verzoek volgens de regels van het Nederlands Recht.
 • De contactgegevens van DB vindt u bovenaan de privacyverklaring.

9. Klachtrecht

 • Heeft u een klacht over hoe DB met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u dit melden aan DB. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 • U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 • Indien het bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kunt u als u dit wilt een klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG